Formular de alocare și utilizare a adreselor IP și a AS number

Acord de alocare și utilizare a adreselor IP și a AS Number

I. Definiții

1. Adrese IP PI - resurse de numerotație Internet ( > 256) care se alocă Clienților, care beneficiază de cel puțin două conexiuni la Internet (doi furnizori de internet diferiți, fiecare având propriul AS Number). Clientul va trebui să dețină propriul AS Number pentru a fi posibilă rutarea dimanică (BGP) a adreselor IP PI.

2. Adrese IP PA - resurse de numerotație Internet limitate (în general > 256) alocate Clienților, care beneficiază de doar o conexiune la Internet și nu dorește rutarea dimanică a acestora. În momentul schimbării furnizorului de internet va fi necesară și schimbarea adreselor IP PA, nefiind posibilă rutarea acestora de către noul furnizor.

3. Adrese IP PA: Noi - resurse de numerotatie Internet limitate (în general > 256) ce NU au fost folosite anterior de un alt client.

4. Adrese IP PA: Vechi - resurse de numerotatie Internet limitate (în general > 256) ce au fost folosite anterior de un alt client.

3. AS Number este alocat Clienților care doresc rutarea dinamică a adreselor IP și au minim un bloc /24 de adrese IP (256 adrese), cu posibilitatea de agregare la dimensiunea respectivă.

5. Client - instituăie publică/privată, devenită parte a prezentului Acord pentru a primi adresele IP

6. Local Internet Registry (LIR) - registrator din regiunea RIPE NCC care primește alocațiile pentru resurse de numerotație Internet, adrese IP cu scopul de asigna Utilizatorii finali.

7. RIR: RIPE NCC - este o asociație de membri în temeiul legislației din Olanda, cu sediul în Amsterdam, care atribuie numere de Internet, în conformitate cu politicile aplicate de RIPE pentru atribuirea resurselor independente către utilizatorii finali.

II. Condiții generale pentru alocarea adreselor IP

Pentru alocarea adreselor IP este nevoie de un grad de acoperire global de minim 50% în prima lună, 60% în 2 luni și de 80% în 3 luni.

Acoperirea adreselor se face prin adunarea adreselor utilizate de echipamente, vhost-uri și utilizatori. Pentru utilizatori se aloca maxim 1 IP/legătură/host.

Pentru alocarea adreselor IP PI Clientul trebuie să obțină acordul de peering cu doi furnizori de internet diferiți, fiecare având propriul AS Number.

Prezentul document va fi interpretat si considerat drept un contract la distanță, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

III. Condiții generale pentru alocarea a AS Number

Pentru alocarea AS Number clienții trebuie să îndeplinească minim următoarele condiții:

 1. să beneficieze de două acorduri de peering cu doi furnizori de internet diferiți, fiecare având propriul AS Number;
 2. să dețină un bloc de cel puțin 256 adrese IP (/24).

IV. Drepturi și Obligații. Durata și termeni de încetare a prezentului acord

1. Pentru a stabili dacă sunt respectate cerințele minime pentru alocarea resurselor de numerotație, în momentul alocării sau ulterior, la solicitarea LIR-ului sau RIR-ului, Clientul trebuie să prezinte documente justificative care să ateste nevoia de obținere a resurselor de numerotație. Fără a fi considerate exhaustive, prin documente se înțelege: documente ale companiei, documente de identitate ale solicitantului, documente contabile (facturi, chitanțe) pentru echipamentele utilizate, grafice de utilizare a resurselor, log-uri, contracte cu utilizatorii, contracte cu furnizorii, scheme ale rețelei Clientului sau liste de prețuri.

2. Clientul trebuie să prezinte documentele solicitate într-un termen de maxim două săptămâni de la solicitare prin e-mail sau fax. Neprezentarea documentelor în termenul impus, atrage după sine anularea alocării sau aprobării pentru resursele solicitate.

3. Resurselor vor fi puse la dispoziția clientului după alocarea acestora și după plata facturilor.

4. LIR-ul nu este răspunzător pentru instruirea Clientului în vederea utilizării resurselor alocate.

5. Acordul va intra în vigoare la data semnării lui de către ambele părți pentru o perioadă de timp nelimitată.

6. Clientul are obligatia de a returna resursele alocate, dacă nu le mai utilizează, sau nu mai sunt îndeplinite condițiile minime de alocare. Neutilizarea resurselor alocate pentru o perioadă de timp mai lungă de 1 lună, poate determina retragerea resurselor alocate.

7. Blocarea adreselor de către organizații anti-SPAM sau alți furnizori nu obligă LIR-ul sau RIR-ul să schimbe adresele IP alocate.

8. La cererea RIR-ului sau în cazul în care Clientul folosește resursele alocate într-un mod neadecvat care contravine normelor legale sau a normelor de conduită acceptate (spam, atacuri informatice etc.), acesta înțelege și acceptă faptul că LIR are obligația și dreptul de a lua măsuri care pot ajunge până la blocarea sau retragerea întregului spațiu de resurse alocate, fără notificarea Clientului în prealabil.

9. Clientul înțelege și este de acord că LIR poate menține prezentul acord atâta timp cât spațiile de adrese atribuite sunt folosite în concordan?? cu regulamentele RIPE ?i LIR, aplicabile Utilizator finalului. LIR menține alocările sub rezerva următoarelor condiții:

 • Clientul utilizează resursele atribuite numai pentru scopuri proprii și numai în interiorul propriei rețele.
 • Alocarea nu conferă Clientului niciun drept transferabil sau de proprietate asupra resurselor de numerotație Internet. Clientul nu are voie să aloce, delege, sub-delege sau să permită în nicio altă formă unor terțe părți să utilizeze resursele de numerotație Internet alocate prin prezentul Acord.
 • Clientul trebuie să se conformeze reglementărilor RIPE aplicabile Clienților publicate la adresa http://www.ripe.net.
 • Pe perioada derulării prezentului acord Clientul va furniza către LIR informații corecte și actualizate pentru înregistrarea alocării în baza de date RIPE, cât și datele de contact (nr. telefon, adresa mail, persoană de contact).
 • Clientul va răspunde, într-un termen de maxim 2 săptămâni, la corespondența primită din partea LIR și RIPE cu privire la alocările efectuate în conformitate cu cererile formulate în temeiul prezentului contract și are obligația de a transmite răspunsul către LIR.

10. Netransmiterea documentelor solicitate în termen impus atrage anularea cererii de alocare a resurselor solicitate, sau chiar a resurselor alocate, acolo unde este cazul.

11. Clientul înțelege și este de acord că LIR poate revoca alocările în cazul în care acesta nu utilizează alocările de resurse independente în conformitate cu politicile RIPE.

12. Clientul nu are dreptul să cesioneze drepturile și obligațiile prezentului acord, fără acordul scris al LIR-ului.

13. Clientul este responsabil pentru toate aspectele legate de utilizarea adreselor PA alocate și de tot ce rezultă din utilizarea acestora.

14. Clientul are obligația de a se informa constant despre modificările sau actualizările impuse de RIR cu privire la regulile și politicile de utilizare a resurselor alocate. Informații actualizate se pot obține de la adresa de internet http://www.ripe.net.

15. Clientul va avea dreptul să renunțe la prezentul acord printr-o notificare scrisă, trimisă către LIR cu cel puțin 30 de zile înainte, numai daca are achitate la zi toate facturile emise și scadente.

16. Renunțarea sau rezilierea prezentului acord nu va afecta în nici în mod taxa de administrare sau obligațiile neîndeplinite până la data renunțării sau rezilierii.

17. După renunțarea sau rezilierea prezentului acord, Clientul înțelege că LIR este îndreptățit să aloce spațiul de adrese alocate inițial Utilizatorului final către o altă entitate. Clientul nu va avea nici un drept să solicite LIR sau RIR utilizarea în continuare a spațiului de adrese alocat inițial.

18. LIR-ul va putea rezilia unilateral acordul cu Clientul, fara plata nici unei sume de bani cu titlu de dauna si fara a fi raspunzator de eventualele pagube care ar putea fi cauzate Clientului, in urmatoarele situatii:

 • a) nu respecta regulile de impuse de catre LIR sau RIR;
 • b) nu indeplineste obligatiile asumate prin prezentul acord;
 • c) nu respecta sau nu este de acord cu o regula, politica sau norma legislativa impusa de RIR sau autoritate publica care intervine dupa semnarea prezentului acord si are legatura cu adresele PA alocate;
 • d) se afla in dizolvare, lichidare sau faliment;
 • e) nu plateste factura emisa;
 • f) cu notificarea in prealabil a Clientului cu 2 luni inainte de data la care se solicita rezilierea.

V. Costuri

1. Taxa de alocare este o taxa ce se plateste o singura data si este stabilita in functie de serviciul contractat.

2. Taxa anuala se plateste o singura data pe an, la inceputul fiecarui an calendaristic, fiind impusa de RIPE pentru utilizarea resurselor alocate. Valoarea taxei este stabilita de catre LIR si poate suferi modificari. Termenul scadent este de 20 zile de la emitere. Valoarea taxei de instalare va fi afisata pe site-ul www.millenniumit.ro si va fi opozabila Clientului din momentul in care a fost afisata. Daca Clientul nu este de acord cu valoarea taxei anuale, are dreptul sa denunte unilateral contractul fara a fi obligat la plata de daune interes catre LIR.

3. Acolo unde este cazul, taxa pentru schimbare titular se plateste in momentul schimbarii titularului resurselor alocate si este in valoare de 20% din valoarea taxei de alocare.

4. In termen de maxim 5 zile de la semnarea prezentului acord, LIR va emite o factura Clientului cu termen scadent de 20 de zile de la emitere.

5. Plata se va face in contul LIR cont IBAN RO32INGB0000999901503738, Banca ING sucursala Bucuresti.

6. Pentru intirzieri in achitarea facturii, Clientul fi obligat la plata unor penalitati de intirziere astfel:

 • a) pentru intirzieri cuprinse intre 1-15 zile calendaristice - 0,50% pe zi din valoarea facturii;
 • b) pentru intirzieri mai mari de 15 zile calendaristice - 1 % pe zi din valoarea facturii.

VI. Confidențialitate

1. LIR-ul este înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 15276 din 04.01.2010.

2. Părțile vor păstra datele confidențiale și nu vor divulga către terțe persoane informațiile confidențiale provenite de la oricare din ele în cursul derulării prezentului contract. Cu excepția cazurilor prevăzute de lege și cele privind recuperarea eventualelor creanțe, orice divulgare externă de informații se va efectua numai cu consimțământul scris acordat în prealabil de către partea de la care provine informația. Încălcarea clauzei de confidențialitate poate constitui motiv de reziliere unilaterală a contractului.

3. Clientul oferă LIR-ului dreptul de a prezenta numele său în portofoliul de clienți.

VII. Răspundere

1. LIR-ulnu va fi răspunzător în niciun caz de performanțele scăzute sau de pagubele de orice formă sau fel cauzate Clientului, ca urmare a unei neglijențe sau erori din partea RIR sau ca urmare a utilizării resurselor alocate.

2. Clientul nu poate imputa LIR nicio plângere, inclusiv a unei terțe părți, făcută împotriva LIR privind utilizarea de către Client a resurselor de numerotație Internet alocate în baza prezentului Acord.

VIII. Date cu caracter personal

SC Millennium IT SRL este inregistrat ca operator de date cu caracter personal in baza numarului de inregistrare 15276 din registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal al ANSPDCP, și prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin acest document in scopul prelucrarii si utilizarii exclusiv de catre SC Millenniumn IT SRL si partenerii acestuia in activitati si scopuri legate, dar nelimitându-se numai la ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului document, la marketing, reclama, publicitate si telecomunicatii.

IX. Dispoziții Finale

1. Prezentele reguli sunt stabilite în funcție de reglementările internaționale și au rolul de a proteja resursele internet de o utilizare ineficient sau în scopuri care contravin legilor în vigoare.

2. Dispozițiile prezentului acord se completează cu regulile și politicile RIR de utilizare a adreselor a resurselor alocate.

3. În situația în care o dispoziție din prezentul acord este în neconcordanță cu regulile și politicile RIR, cu întâietate se vor aplica regulile și politicile RIR.

4. Orice regulă sau politică RIR care intervine după intrarea în vigoare a prezentului acord, va face parte în mod automat din prezentul acord.Da Nu